เทคนิคการผสมเครื่องดื่มและบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ (Mix Drinks (Cocktail & Mocktail) Training Course)

  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
(Reccomment)
image description

Course Description


เอกสารประกอบหลักสูตร / Course Documentation


หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความต้องการแรงงานทางด้านอุตสาหกรรมบริการและธุรกิจโรงแรมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก มีการสร้างงานและวิชาชีพเฉพาะด้านเพิ่มขึ้นมากมาย เป็นอาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นถึงระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกเส้นทางวิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมบริการและธุรกิจโรงแรมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงเป็นการเพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้ทันตามสถานการณ์ของความต้องการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมบริการและธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน จึงควรจะมีการจัดการอบรมทางด้านเทคนิคการผสมเครื่องดื่มและบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ (Mix Drinks (Cocktail & Mocktail) Training Course) ขึ้นให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะเฉพาะวิชาชีพ ทำให้มีพื้นฐานทางด้านวิชาชีพและสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรมและแผนกอาหารและเครื่องดื่ม บุคลิกภาพและจิตวิทยาบริการ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม การฝึกทักษะการวางแผนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของแผนกเครื่องดื่มและบาร์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการด้านการผสมเครื่องดื่ม เทคนิคและวิธีการ การทดสอบทักษะการผสมเครื่องดื่ม

วัตถุประสงค์

-

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

-

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

-

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

-

เนื้อหาการอบรม

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-
loader