ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

 • star
 • star
 • star
 • star
 • star
(Reccomment)
image description

Course Description


เอกสารประกอบหลักสูตร / Course Documentation


หลักการและเหตุผล

       ในปัจจุบันชาวต่างชาตินิยมเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหตุผลสําคัญในการมาเรียนภาษาไทยเนื่องด้วยปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ต้องการประกอบอาชีพในประเทศไทย เช่น อาจารย์สอนภาษา มัคคุเทศก์ ทําธุรกิจกับคนไทย ฯลฯ นอกจากนี้อีกจํานวนหนึ่งเรียนภาษาไทยเพราะสนใจภาษาไทยอย่างแท้จริง ต้องการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น ทําอาหารไทย รำไทย งานศิลปะไทย ประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตอง ดังนั้นสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทย ให้กับชาวต่างชาติ วิทยาลัยนานาชาติจึงจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธรกิจสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้กับชาวต่างชาติ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจสำหรับชาวต่างชาติ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาชาวต่างชาติได้พัฒนาทักษะภาษาไทยและเรียนรู้การใช้ภาษาไทยเพื่อการส่อสารทางธุรกิจ ตลอดจนเข้าใจวัฒนธรรมทางธุรกิจของประเทศไทย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

      หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักในจังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้เคียงที่สนใจศึกษาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 1. เป็นผู้สนใจศึกษาภาษาไทย
 2. เป็นผู้ที่ต้องการใช้ภาษาไทยในการทำงาน

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

-

เนื้อหาการอบรม

 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารระดับต้น
 2. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารระดับกลาง
 3. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระดับต้น
 4. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระดับกลาง
 5. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระดับเชี่ยวชาญ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในชีวิตประจำวันและในการทำงานหรือการประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้อง   

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดการเรียนการสอน

 • การเรียนการสอนแบบออนไซต์ จัดการสอน ณ วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • ระยะเวลาการอบรม ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566

หมายเหตุ ระยะเวลาการจัดการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

loader