บุคลากรธุุรกิจบริการมืออาชีพในยุคปกติใหม่ (New normal)

 • star
 • star
 • star
 • star
 • star
(Reccomment)
image description

Course Description


เอกสารประกอบหลักสูตร / Course Documentation


หลักการและเหตุผล

สถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นมีผลต่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ดังเช่น ต้องการบริการที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่สูงขึ้น และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น ดังนั้นสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม ห้องพัก รีสอร์ทแอนด์สปา จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวในยุค New normal

          หลักสูตรนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นร่วมกับบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตบุคลากรธุรกิจบริการ ที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการโรงแรม และมีจุดมุ่งหมายในการเร่งพัฒนาบุคลากร ที่มีสมรรถนะใหม่ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้จริง มีโอกาสได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษาสูง

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาบุคลากรมืออาชีพเข้าสู่อุตสาหกรรมธุรกิจบริการ
2. พัฒนาความรู้และทักษะด้านงานบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
3. เร่งพัฒนาบุคลากร ที่มีสมรรถนะใหม่ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้จริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไป บัณฑิต และนักศึกษาที่สนใจงานทางด้านการบริการส่วนหน้าของโรงแรมและของที่พักประเภทต่าง ๆ ผู้มีใจรับบริการ เรียนเร่งรัดสู่มืออาชีพ สำหรับงานบริการ 3 ด้าน ได้แก่

 • งานส่วนหน้าของโรงแรม (Front Office Operation)
 • งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Operation)
 • งานแม่บ้านของโรงแรม (Housekeeping Operation)

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และอายุผู้เข้ารับการอบรม
2. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
3. มีพื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีขึ้นไป
4. มีบุคลิกภาพดีเหมาะสมกับวิชาชีพด้านธุรกิจโรงแรม
5. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
6. สามารถยอมรับและปฏิบัติตามขั้นตอนของโครงการอบรมได้

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

-

เนื้อหาการอบรม

 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตรจะประกอบไปด้วย วิชาพื้นฐาน วิชาเฉพาะด้าน และฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ระยะเวลา จำนวน 1,292 ชั่วโมง

1. วิชาพื้นฐาน  84 ชั่วโมง เนื้อหาประกอบด้วย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรม  บุคลิกภาพ จิตวิทยาบริการ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจบริการสมัยใหม่ ภาษาอังกฤษ

2. วิชาเฉพาะด้าน 308 ชั่วโมง เนื้อหาประกอบด้วย

 • งานบริการส่วนหน้าของโรงแรม (Front Office Operation) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับแผนกการบริการส่วนหน้า ระบบการสำรองห้องพัก ระบบการลงทะเบียนเข้าพัก ระบบการเงินและการบัญชีส่วนหน้า ระบบผู้ตรวจสอบกลางคืน และระบบการจัดการรายงาน การบริหารจัดการงานส่วนหน้า ระบบปฏิบัติการส่วนหน้า สัมมนา
 • งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Operation) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับแผนกอาหารและเครื่องดื่ม การฝึกปฏิบัติด้านการบริการด้านอาหาร การประชุมสัมมนาและการจัดเลี้ยง ระบบปฏิบัติการด้านแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเทคนิคการผสมเครื่องดื่ม สัมมนา
 • งานแม่บ้านของโรงแรม (Housekeeping Operation) ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับแผนกแม่บ้าน การจัดการและควบคุมพัสดุอุปกรณ์ในแผนกแม่บ้าน งานด้านดูแลห้องพัก งานด้านการดูแลพื้นที่สาธารณะ งานด้านห้องผ้า ระบบปฏิบัติการด้านแม่บ้าน สัมมนา

3. ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 900 ชั่วโมง ที่โรงแรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ผ่านการเรียนหลักสูตรสามารถปฏิบัติงานได้จริงในอุตสาหกรรมธุรกิจบริการและมีโอกาสได้งานทำในกลุ่มโรงแรมเครือของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)

 1. ผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรสามารถปฏิบัติงานได้จริงในฝ่ายงานที่มุ่งเน้น ได้แก่ งานบริการส่วนหน้าของโรงแรม งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และงานแม่บ้านและโรงแรม
 2. ผู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรมีโอกาสได้งานทำในกลุ่มโรงแรมเครือของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 การจัดการเรียนการสอน 

แบบผสมผสาน สามารถจัดการเรียนได้ทั้งวันจันทร์-ศุกร์ และ วันเสาร์-อาทิตย์

เน้นการฝึกลงมือปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างสมรรถนะ

อาจารย์ผู้สอน จากหลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจบริการ หลักสูตรผู้ประกอบการ หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรนิเทศศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญจากโรงแรม Le Meridien Chiang Mai และ โรงแรม Melia Chiang Mai

 ขั้้นตอนการรับสมัคร 

 1. กรอกข้อมูลการลงทะเบียนเบื้องต้น
 2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อสอบสัมภาษณ์ 
 3. สอบสัมภาษณ์    
 4. ชำระค่าธรรมเนียมการอบรม
 5. ปฐมนิเทศ
 6. เริ่มอบรม
loader