การวาดรูปสีน้ำ (ภาพดอกไม้)

 • star
 • star
 • star
 • star
 • star
(Reccomment)
image description

Course Description


เอกสารประกอบหลักสูตร / Course Documentation


หลักการและเหตุผล

หลักสูตรสีน้ำขั้นพื้นฐาน ฝึกเทคนิคการวาดภาพสีน้ำสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ให้สามารถวาดภาพสีน้ำ (ภาพดอกไม้) ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้การฝึกวาดภาพสีน้ำยังสามารถช่วยผ่อนคลายและฝึกสมาธิได้ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ฝึกอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการวาดภาพสีน้ำ อาจารย์ ดร.กนิษฐา พวงศรี 

วัตถุประสงค์

 1. สามารถวาดรูปสีน้ำ ภาพดอกไม้ได้ อย่างน้อย 1 ชนิด
 2. ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจาการทำงานด้วยการวาดรูป
 3. ฝึกสมาธิด้วยการวาดรูป

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • หมาะสำหรับบุคคลทั่วไป
 • ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการวาดรูป
 • ผู้ที่ต้องการฝึกวาดรูปสีน้ำขั้นพื้นฐาน
 • ผู้ที่ต้องการผ่อนคลายจากการทำงานด้วยการฝึกวาดภาพสีน้ำ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

 

เนื้อหาการอบรม

 • ฝึกวาดรูปสีน้ำ ภาพดอกไม้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

loader