การพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
(Reccomment)
image description

Course Description


เอกสารประกอบหลักสูตร / Course Documentation


หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานห้องสมุดในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี     เพราะห้องสมุดเป็นแหล่งรวมสารสนเทศที่หลากหลาย สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ห้องสมุดจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินงานไปจากเดิม มีการปรับกระบวนทัศน์ กระบวนการทำงาน ตลอดจนการสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดควรมีความรู้ความเข้าใจด้านบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การบริการและการจัดกิจกรรม ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานห้องสมุด เป็นต้น

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จึงได้จัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21” ขึ้น เพื่ออบรมการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การบริการและการจัดกิจกรรม ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานห้องสมุด สำหรับบรรณารักษ์ ผู้ดูแลห้องสมุดโรงเรียน และผู้ดูแลห้องสมุดตามศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานห้องสมุดต่อไป

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาความรู้ ความสามารถ และพัฒนาทักษะของบรรณารักษ์ ครูบรรณารักษ์ ผู้ดูแลห้องสมุดโรงเรียน และผู้ดูแลห้องสมุดตามศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ให้มีศักยภาพ ในการบริหารจัดการงานห้องสมุด

2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการงานห้องสมุดสู่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ

3. พัฒนาบรรณารักษ์ ครูบรรณารักษ์ ผู้ดูแลห้องสมุดโรงเรียน และผู้ดูแลห้องสมุดตามศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ให้มีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการงานห้องสมุด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  ครู ครูบรรณารักษ์ ผู้ดูแลห้องสมุดโรงเรียน และผู้ดูแลห้องสมุดตามศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บรรณารักษ์ ครูบรรณารักษ์ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ทุกประเภท

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

-

เนื้อหาการอบรม

1. การบริหารจัดการห้องสมุด

2. การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และการจัดหมวดหมู่หนังสือ

3. งานบริการห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในสถานการการแพร่ระบาดโควิด-19

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินงานห้องสมุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีการดำเนินงานการพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะสมรรถนะบรรณารักษ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ

4. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อทีมงานวิทยากร

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นิโลบล  วิมลสิทธิชัย

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ชโรชีนีย์  ชัยมินทร์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.สุรชาติ  พุทธิมา

5. อาจารย์ ดร.สุจิรา  อัมรักเลิศ

loader