การทำธุรกิจผ่านเครือข่ายออนไลน์

 • star
 • star
 • star
 • star
 • star
(Reccomment)
image description

Course Description


เอกสารประกอบหลักสูตร / Course Documentation


หลักการและเหตุผล

ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต CMRU Lifelong Learning Centre ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เปิดหลักสูตรอบรม “การทำธุรกิจผ่านเครือข่ายออนไลน์” ให้กับนักศึกษาชั้นปี 3 และปี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวนจำกัด รุ่นละ 20 – 30 คน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทำงานประกอบอาชีพ โดยสามารถ

 1. มีความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ได้
 2. นำเสนอสินค้าหรือบริการบนสื่อสังคมออนไลน์ได้
 3. ผลิตเนื้อหา (Contents) เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนสื่อสังคมออนไลน์ได้
 4. เลือกวิธีการนำเสนอสินค้าหรือบริการบนสื่อสังคมออนไลน์ได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้นปี 3 และปีที่ 4

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

1) เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทุกหลักสูตร ทั้งภาคปรกติและภาคพิเศษ

2) นักศึกษาต้องมีสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ต้องการจะทำธุรกิจผ่านเครือข่ายออนไลน์อยู่แล้ว

3) นักศึกษามีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเล็ต ที่จะใช้เป็นช่องทางในการทำธุรกิจได้

4) นักศึกษาสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตและโปรแกรมสื่อโซเชียลได้

5) นักศึกษามีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม และสามารถฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร 30 ชั่วโมง

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

-

เนื้อหาการอบรม

1. ความหมายของการทำธุรกิจผ่านเครือข่ายออนไลน์

2. พฤติกรรมของผู้บริโภคในธุรกิจผ่านเครือข่ายออนไลน์

3. การผลิตเนื้อหาดิจิทัลเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายออนไลน์

4. การเลือกแฟลตฟอร์มในการนำเสนอสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายออนไลน์

5. การขายสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายออนไลน์

6. การวัดและประเมินผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. มีความเข้าใจระบบการตลาดออนไลน์
 2. สามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการบนสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย
 3. สามารถผลิตเนื้อหา (Contents) เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย
 4. สามารถเลือกวิธีการนำเสนอสินค้าหรือบริการบนสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
loader