หลักสูตรอบรมการถ่ายภาพสร้างสรรค์ด้วยโทรศัพท์มือถือสำหรับผู้สูงวัย

  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
(Reccomment)
image description

Course Description


เอกสารประกอบหลักสูตร / Course Documentation


หลักการและเหตุผล

หลักสูตรอบรมระยะสั้น การอบรมถ่ายภาพสร้างสรรค์ด้วยโทรศัพท์มือถือสำหรับผู้สูงวัยมีแนวคิดที่ต้องการสร้างหลักสูตรเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุเข้าใจหลักของการถ่ายภาพและเรียนรู้การถ่ายภาพและเป็นเวทีที่ทำให้กลุ่มผู้สูงวัยจะได้มีโอกาสพูดคุยใช้เวลาว่างร่วมกันในกลุ่มผู้สูงอายุ สร้างความเพลิดเพลินโดยผ่านกระบวนการอบรมการถ่ายภาพซึ่งการถ่ายภาพนั้นจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้อบรมเข้าใจหลักในการถ่ายภาพ องค์ประกอบในการถ่ายภาพตามหลักวิชาการผ่านกิจกรรมการสอนที่ผ่อนคลายเป็นกันเอง ซึ่งผู้ที่ได้รับการอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิควิธีการถ่ายภาพสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ ด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือและมีการนำเสนอผลงานภาพถ่ายออกมาให้มีความสวยงามน่าสนใจ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้สูงวัยมีความเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ด้วยโทรศัพท์มือถือ
  2. เพื่อให้ผู้สูงวัยเรียนรู้หลักการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์เบื้องต้นด้วยเทคนิคการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไปที่สนใจการถ่ายภาพด้วยมือถือ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้สูงวัยมีความเข้าใจการใช้คำสั่งพื้นฐานทั่วไปของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

     

เนื้อหาการอบรม

1.  หลักการในการถ่ายภาพบุคคลเบื้องต้น

          2.  หลักการในการถ่ายภาพ Pack shot เบื้องต้น (การ 

               ถ่ายภาพ อาหาร ขนม  สิ่งของ  ดอกไม้)

          3.   เทคนิคการถ่ายภาพสร้างสรรค์ด้วยการใช้โทรศัพท์ 

                มือถือ

          4.   การใช้คำสั่งแอพลิเคชั่น หรือการติดตั้งโปรแกรมแต่ง

                ภาพที่เกี่ยวข้องในโทรศัพท์มือถือระบบ Android 

                (เช่น โทรศัพท์ Samsung OPPO Vivo Xiaomi                        One plus   HUAWEI  เป็นต้น ระบบ OS (โทรศัพท์                   IPHONE)

       

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  สามารถถ่ายภาพได้อย่างสวยงามและมีความสุข

รายละเอียดเพิ่มเติม

 ค่าลงทะเบียน

            จำนวน 1,500 บาท / คน ( ค่าวัสดุอุปกรณ์ / อาหารว่าง / อาหารกลางวัน/ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น)

loader