IoT for Kids #รุ่น 05

 • star
 • star
 • star
 • star
 • star
(Reccomment)
image description

Course Description


เอกสารประกอบหลักสูตร / Course Documentation


หลักการและเหตุผล

Internet of Things หรือ IoT ในปัจจุบันเริ่มมีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางในหลายๆ ประเทศ รวมถึงหลายบริษัทชั้นนำของโลก เห็นได้ชัดจากการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการศึกษาด้านวิทยาการคำนวณให้เด็กวัยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and Play โดยใช้ชุดฝึกหัด KidBright หลักสูตรถูกออกแบบให้มีการแสดงผลโดยใช้เซนเซอร์แบบง่าย ที่มีมาให้บนชุดฝึก ผ่านการเขียนโค๊ดสร้างชุดคำสั่งแบบ Block-structured Programming เพื่อควบคุมการทำงาน และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างสรรค์เป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต    

วัตถุประสงค์

ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเองในอนาคต

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เหมาะสำหรับเยาวชน อายุระหว่าง 9-16 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

-

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

-

เนื้อหาการอบรม

 1. รู้จักกับ Internet of Things (IoT)  
 2. รู้จักกับ KidBright
 3. เรียนรู้การใช้เขียน KidBright IDE ที่ใช้สำหรับพัฒนา KidBright
 4. เรียนรู้การเชื่อมต่อและการควบคุม KidBright ได้แก่
 • การแสดงผลเบื้องต้นบนหน้าจอ KidBright
 • การคิดคำนวนอย่างง่ายกับ KidBright
 • การสร้างเสียงดนตรีด้วย KidBright
 • การสร้างเงื่อนไขโดยการใช้เซ็นเซอร์แสงและอุณหภูมิ
 • การส่งข้อมูลไปแสดงบนมือถือและการควบคุมผ่านมือถือ (IoT)
 • การเพิ่ม Library หรือส่วนเพิ่มขยายให้ KidBright IDE (เฉพาะบน Windows

สิ่งที่ทีมผู้จัด จัดเตรียม

 • คอมพิวเตอร์
 • เอกสารประกอบการอบรม
 • อาหารกลางวัน และของว่าง อย่างละ 1 ชุดในทุกวัน
 • อุปกรณ์บอร์ด KidBright จำนวน 1 ชุด (เรียนเสร็จเอากลับบ้านได้เลย)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเองในอนาคต

loader