Infographic and Digital Presentation เพื่อการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์

 • star
 • star
 • star
 • star
 • star
(Reccomment)
image description

Course Description


เอกสารประกอบหลักสูตร / Course Documentation


หลักการและเหตุผล

การนำเสนอ เป็นเรื่องที่สำคัญในการทำงานและการทำธุรกิจ เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า การนำเสนอที่มีประสิทธิภาพมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำธุรกิจ ผู้ที่สามารถที่จะนำเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ ถือว่าเป็นผู้ที่ได้เปรียบทางการแข่งขัน

ในปัจจุบันมีหลากหลายวิธีการนำเสนอโดยใช้โปรแกรมที่ทันสมัย รวมถึงการใช้ infographic ดิจิทัลเทคโนโลยีในการนำเสนอที่ถูกพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ดังนั้น การเรียนรู้วิธีรการนำเสนอแบบใหม่ๆ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็นทักษะที่สำคัญ ในการทำงานและในการทำธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอ เพิ่มความน่าสนใจให้กับเนื้อหา และความชัดเจนในประเด็นที่ต้องการนำเสนอ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีการเพิ่มทักษะการนำเสนอที่สร้างสรรค์ในการเรียนและการทำงานในยุคปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ จัดลำดับความคิดเห็นในการนำเสนออย่างมีขั้นตอน และเข้าใจง่าย

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกสร้างรูปแบบ infographic โดยใช้ Power Point ในการนำเสนอ 

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ Digital Presentation โดยใช้ Prezi และ Powtoon

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
 • พนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กร
 • บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาทีมงาน
 • เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารที่ต้องการการนำเสนอโดยวิธีใหม่

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านการนำเสนอ
 • พนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กร
 • บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาทีมงาน
 • เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารที่ต้องการการนำเสนอโดยวิธีใหม่
 • บุคคลทั่วไป

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

-

เนื้อหาการอบรม

  1. การนำเสนอคือ

 • ความสำคัญของการนำเสนอ
 • รูปแบบและประเภทของการนำเสนอ
 • Linear และ Non-Linear Presentation
 • การวิเคราะห์ผู้ฟัง
 • ขั้นตอนการนำเสนอ

2. การเตรียมการนำเสนอ

 • การวางโครงเรื่องและโครงสร้างในการนำเสนอ
 • การเตรียมเนื้อหาในการนำเสนอ
 • การจัดลำดับเนื้อหา และการสรุป

3. เทคนิคในการนำเสนอ Power Point ให้น่าสนใจ

 • เรียนรู้การใช้ Power Point อย่างมืออาชีพ
 • เทคนิคการนำเสนอด้วย Power Point
 • การสร้าง Infographic ด้วย Power Point
 • การนำเสนอ Animation ด้วย Power Point

4. การนำเสนอด้วย Non-Linear Presentation- Prezi Presentation

 • ส่วนประกอบของ Prezi
 • การทำงานของ Prezi
 • เทคนิคการนำเสนอโดยใช้ Prezi Presentation 

5. การนำเสนอด้วย Powtoon Animation

 • ส่วนประกอบของ Powtoon
 • การทำงานของ Powtoon
 • การจัดทำโครงสร้างการนำเสนอโดยใช้ Powtoon
 • เทคนิคการนำเสนอโดยใช้ Powtoon Presentation

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมจะได้มีทักษะในการนำเสนอโดยการสร้างอินโฟกราฟฟิกอย่างง่ายและการใช้การนำเสนอรูปแบบดิจิทัลแบบใหม่

2. ผู้เข้าอบรมได้สามารถสร้างรูปแบบ infographic โดยใช้ Power Point ในการนำเสนอได้ 

3.  ผู้เข้าอบรมสามารถทำ Digital Presentation โดยใช้ Prezi และ Powtoon

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระยะเวลาในการอบรม ทั้งหมด 24 ชั่วโมง แบ่งการอบรมออกเป็น 2 ช่วง 4 วัน

 • ช่วงที่ 1 วันเสาร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2565 รวม 12 ชั่วโมง
 • ช่วงที่ 2 วันเสาร์ที่ 30 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 รวม 12 ชั่วโมง
loader