การท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง

 • star
 • star
 • star
 • star
 • star
(Reccomment)
image description

Course Description


เอกสารประกอบหลักสูตร / Course Documentation


หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการท่องเที่ยวได้ขยายตัวเข้าสู่ชุมชนด้วยแนวโน้มความต้องการ การท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีชีวิต วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนท้องถิ่นมีต้นทุนและศักยภาพดังกล่าว ทำให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียงมีความสำคัญกับการจัดการท่องเที่ยวชุมชน เพราะทำให้คนในท้องถิ่นตระหนักรู้และเข้าใจในพื้นฐานของการอนุรักษ์ รักษา สืบสาน และต่อยอด ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมถึงการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันนำมาสู่ต้นทุนด้านการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เป็นความสำคัญยิ่งของการจัดทำหลักสูตรการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียงนี้

วัตถุประสงค์

 1. สร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง
 2. เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนท้องถิ่น
 3. เป็นแนวทางการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนท้องถิ่น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไปที่สนใจงานทางด้านการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นด้วยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 1. มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 2. เป็นผู้ที่สนใจการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนบนพื้นฐานศาสตร์พระราชา
 3. บุคลิกภาพดี

 

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

-

เนื้อหาการอบรม

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 ชั่วโมง
 2. การท่องเที่ยววิถีชุมชน จำนวน 3 ชั่วโมง
 3. การจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์และที่พักในชุมชนท้องถิ่น 3 ชั่วโมง
 4. ตัวอย่างการบริหารจัดการชุมชนด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบความพอเพียง จำนวน 3 ชั่วโมง
 5. การวางแผนบริหารการตลาดและการขาย จำนวน 3 ชั่วโมง
 6. การวางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 ชั่วโมง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ความรู้ความสามารถด้านการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง

loader