การปฏิบัติการบนโปรแกรมสำเร็จรูป (FO Hotel Software) เพื่อการงานบริการส่วนหน้าแบบมืออาชีพ

 • star
 • star
 • star
 • star
 • star
(Reccomment)
image description

Course Description


เอกสารประกอบหลักสูตร / Course Documentation


หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความต้องการแรงงานทางด้านอุตสาหกรรมบริการและธุรกิจโรงแรมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจที่พักเกิดขึ้นในหลายลักษณะรวมทั้งโรงแรมระดับมาตรฐานสากล มีการสร้างงานและวิชาชีพเฉพาะด้านเพิ่มขึ้นมากมายในหลายอัตราของตำแหน่งงาน เป็นอาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นถึงระดับนานาชาติรวมถึงลักษณะการปฏิบัติงานเป็นรูปแบบสากล ผู้ที่สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพนี้จะมีความมั่นคงและมีโอกาสความก้าวหน้าสูงเติบโตในหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกเส้นทางวิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมบริการและธุรกิจโรงแรม ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงเป็นการเพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้ทันตามสถานการณ์ของความต้องการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมบริการและธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน เห็นควรให้มีการจัดการอบรมทางด้านงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม (Front Office Operation) โดยเฉพาะทางด้านโปรแกรมสำเร็จรูป (Front Office Hotel Software)ให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อที่จะมีพื้นฐานทางด้านวิชาชีพและสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรมและแผนกบริการส่วนหน้า บุคลิกภาพและจิตวิทยาบริการ การสำรองห้องพัก (Reservation) การลงทะเบียนเข้าพัก (Registration) การทำบัญชีค่าใช้จ่าย (Front Cashier) ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของแผนกบริการส่วนหน้า และการฝึกปฏิบัติระบบปฏิบัติการส่วนหน้า (Front Office Hotel Software) ในครั้งนี้ด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมบริการและธุรกิจโรงแรม
 2. มีความรู้ด้านการปฏิบัติงานในแผนกงานส่วนหน้า
 3. สามารถใช้ระบบปฏิบัติการส่วนหน้า (Front Office Hotel Software) ได้
 4. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไปที่สนใจงานทางด้านการบริการส่วนหน้าของโรงแรม

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 1. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถอ่าน และสื่อสารได้
 2. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 3. มีบุคลิกภาพดีเหมาะสมกับวิชาชีพธุรกิจโรงแรม

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

-

เนื้อหาการอบรม

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรมและแผนกบริการส่วนหน้า จำนวน 2 ชั่วโมง
 2. บุคลิกภาพและจิตวิทยาบริการ จำนวน 1 ชั่วโมง
 3. ระบบปฏิบัติการส่วนหน้า (Front Office Software) จำนวน 2 ชั่วโมง
 4. ฝึกปฏิบัติการด้านระบบ การสำรองห้องพัก (Reservation), การลงทะเบียนเข้าพัก (Registration), การทำบัญชีค่าใช้จ่าย (Front Cashier) รวมการทดสอบทักษะการใช้โปรแกรมรายบุคคล จำนวน 12 ชั่วโมง
 5. ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของแผนกบริการส่วนหน้า จำนวน 1 ชั่วโมง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการด้านแผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรมบนพื้นฐานของโปรแกรมสำเร็จรูป

loader