เทคนิคการผสมเครื่องดื่มและบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ (Mix Drinks (Cocktail & Mocktail) Training Course)

 • star
 • star
 • star
 • star
 • star
(Reccomment)
image description

Course Description


เอกสารประกอบหลักสูตร / Course Documentation


หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความต้องการแรงงานทางด้านอุตสาหกรรมบริการและธุรกิจโรงแรมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก มีการสร้างงานและวิชาชีพเฉพาะด้านเพิ่มขึ้นมากมาย เป็นอาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นถึงระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกเส้นทางวิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมบริการและธุรกิจโรงแรมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงเป็นการเพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้ทันตามสถานการณ์ของความต้องการบุคลากรภาคอุตสาหกรรมบริการและธุรกิจโรงแรมในปัจจุบัน จึงควรจะมีการจัดการอบรมทางด้านเทคนิคการผสมเครื่องดื่มและบาร์เทนเดอร์มืออาชีพ (Mix Drinks (Cocktail & Mocktail) Training Course) ขึ้นให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะเฉพาะวิชาชีพ ทำให้มีพื้นฐานทางด้านวิชาชีพและสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรมและแผนกอาหารและเครื่องดื่ม บุคลิกภาพและจิตวิทยาบริการ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม การฝึกทักษะการวางแผนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของแผนกเครื่องดื่มและบาร์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการด้านการผสมเครื่องดื่ม เทคนิคและวิธีการ การทดสอบทักษะการผสมเครื่องดื่ม

วัตถุประสงค์

 1. เป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพทางด้านอุตสาหกรรมโรงแรม
 2. มีความรู้ในงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งงานบาร์ด้วย
 3. มีความสามารถและทักษะการผสมเครื่องดื่มแบบต่าง ๆ ได้
 4. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

บุคคลทั่วไปที่สนใจงานทางด้านการผสมเครื่องดื่มและบาร์เทนเดอร์

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 1. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถอ่าน และสื่อสารได้
 2. บุคลิกภาพดีและมีความชอบงานด้านการให้บริการ

 

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

-

เนื้อหาการอบรม

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรมและแผนกอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 2 ชั่วโมง
 2. บุคลิกภาพและจิตวิทยาบริการ จำนวน 1 ชั่วโมง
 3. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่ม จำนวน 2 ชั่วโมง
 4. ฝึกปฏิบัติด้านการผสมเครื่องดื่ม เทคนิคและวิธีการ การทดสอบทักษะการผสมเครื่องดื่ม จำนวน 12 ชั่วโมง
 5. ฝึกทักษะการวางแผนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของแผนกเครื่องดื่มและบาร์ จำนวน 1 ชั่วโมง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการด้านการผสมเครื่องดื่ม และการเป็นบาร์เทนเดอร์

loader