ART and CRAFT for Kids (หลักสูตร Summer Camp)

 • star
 • star
 • star
 • star
 • star
(Reccomment)
image description

Course Description


เอกสารประกอบหลักสูตร / Course Documentation


หลักการและเหตุผล

         ศิลปะนับว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านสติปัญญาจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการเข้าสังคม ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และพัฒนาการทางร่างกาย ด้วยเหตุนี้ การสร้างเสริมประสบการณ์ทางศิลปะ ผ่านการเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์งาน เช่น การวาด การปั้น การพิมพ์ ศิลปะสื่อผสม งานหัตถกรรมท้องถิ่น ฯลฯ จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์และการฝึกสมาธิ  รวมถึงได้สอดแทรกการให้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านการสร้างสรรค์งานหัตถกรรม  ส่งเสริมจิตใจให้มีสมาธิ  และอ่อนโยน  

           

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างจินตนาการ  พัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์   การฝึกสมาธิโดยใช้สิลปะบำบัด
 2. เพื่อค้นหาแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและวัสดุท้องถิ่น สู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้แก่ผู้เรียน
 3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านงานศิลปะ ด้านทัศนศิลป์ และมีความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม
 4. เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึก และถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชน

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ผู้เรียนก่อนวัยเรียน  อายุ  4-6  ปี
 2. ผู้เรียนระดับประถมศึกษา  7-12  ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้เรียนที่มีความสนใจในงานศิลปะเด็ก จิตกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ์  งานสื่อผสม  งานประดิษฐ์ งานหัตถกรรม 

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

-

เนื้อหาการอบรม

 1. ศิลปะสร้างสรรค์ จิตรกรรม เทคนิค สีน้ำ สีอคริลิค สีชอค์ล  และเทคนิคสีผสม
 2. ประติมากรรมประยุกต์  เทคนิคดินเบา  เทคนิคดินเยื่อกระดาษ เทคนิคแป้งโด เทคนิคดินเผา เทคนิคผสม
 3.  ภาพพิมพ์ประยุกต์  ภาพพิมพ์ผิวนูน  ภาพพิมพ์ฉลุ  ภาพพิมพ์สแตมป์ 
 4. ศิลปะงานกระดาษ ตุง โคมล้านนา ศิลปะการตัดกระดาษ 
 5. ศิลปะงานจักสาน ดอกไม้  และสัตว์
 6. ศิลปะงานผ้า ศิลปะประดิษฐ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เด็กๆที่เข้าร่วมอบรมสามารถพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ได้
 2. สร้างความสนุกเพลิดเพลิน เสริมสร้างพัฒนาการด้านสมาธิและอารมณ์
 3. ได้รับประสบการณืความงามจากผลงานการสร้างสรรค์เทคนิคทางศิลปะ
 4. ไ้ผลงานศิลปะที่เกิดจากทักษะฝีมือของตนเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับมีดังต่อไปนี้

 1. วัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
 2. การนำเสนอเลยแพร่ผลงานในลักษณะนิทรรศการ
 3. เกียรติบัตร
loader