ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบริการ English for Hospitality Business

  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
(Reccomment)
image description

Course Description


เอกสารประกอบหลักสูตร / Course Documentation


หลักการและเหตุผล

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ธุรกิจบริการเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการขยายตัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมเยียนจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของธุกิจและพนักงานในธุกิจประเภทนี้ได้พัฒนารูปแบบการทำธุรกิจเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เช่น ความสะอาด การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การให้บริการอย่างมีไมตรีจิต และการให้บริการอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะส่งเสริมธุรกิจบริการให้ประสบความสำเร็จ

                หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศจึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับกลุ่มคนที่ประกอบธุกิจหรือประกอบอาชีพในธุกิจบริการ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในบริบทของธุรกิจบริการ

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในบริบทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของธุรกิจหรือพนักงานในธุรกิจบริการ นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

มีความมุ่งมั่น พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านธุรกิจบริการ

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

ไม่มี

เนื้อหาการอบรม

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในบริบทของธุรกิจบริการ

สามารถปฏิบัติงานในบริบทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

loader