ภาษาจีนสำหรับธุรกิจบริการ

  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
(Reccomment)
image description

Course Description


เอกสารประกอบหลักสูตร / Course Documentation


หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันภาษาจีนได้ก้าวมาเป็นภาษาสำคัญของโลก ใช้ในการติดต่อสื่อสารและการทำธุรกิจ จึงทำให้สถานศึกษาหลายแห่งได้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานที่มีความต้องการผู้มีความสามารถภาษาจีนเพิ่มขึ้น 

ดังนั้นหลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยนานาชาติจึงได้จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น หลักสูตรอบรมภาษาจีนเพื่อธุรกิจบริการ โดยแบ่งเป็น 4 แขนงดังนี้

  1. แขนงภาษาจีนธุรกิจพื้นฐาน
  2. แขนงภาษาจีนสำหรับการท่องเที่ยว
  3. แขนงภาษาจีนสำหรับการโรงแรม
  4. แขนงภาษาจีนสำหรีบธุรกิจการบิน
  5. แขนงการสอนภาษาจีนสำหรับธุรกิจบริการ

     เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาจีนสำหรับธุรกิจบริการสำหรับบุคคลทั่วไป ให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจโลกที่ภาษาจีนก้าวมามีความสำคัญมากขึ้นในการใช้ในการสื่อสาร

วัตถุประสงค์

-

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการ ผู้ที่ปฏิบัติงานในสาขาธุรกิจบริการ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เป็นผู้ประกอบการหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในสาขาธุรกิจบริการ นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อธุรกิจบริการ

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

-

เนื้อหาการอบรม

1. การสนทนาภาษาจีนสำหรับงานโรงแรม
            - การจองห้อง
            - การคืนห้อง
            - การบริการในห้องอาหาร
            - การแนะนำโปรโมชั่น

2. การสนทนาภาษาจีนสำหรับร้านค้า
            - สินค้าประเภทต่างๆ
            - การสอบถามราคา
            - การอธิบายสินค้าอย่างง่าย
            - การสนทนาภาษาจีนสำหรับผู้ใหับริการรถประจำทาง

            - การเสนอราคา 

            - การต่อราคา
            - การสอบถามเส้นทาง

3. การสนทนาภาษาจีนสำหรับงานบริการในสนามบิน

            - การให้ข้อมูลการบิน

            - การจองตั๋ว / คืนตั๋ว

            - การเช็คอิน

            - การปรับ/ซื้อน้ำหนัก

          - การประกาศแจ้งเตือนต่างๆ
4. วัฒนธรรมและพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปพัฒนางานหรือนำไปประกอบวิชาชีพได้ในอนาคต

loader