การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ : Business Etiquette & Personality Development

  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
(Reccomment)
image description

Course Description


เอกสารประกอบหลักสูตร / Course Documentation


หลักการและเหตุผล

บุคลิกภาพที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่หลายคนและหลายองค์กรปรารถนา เพราะนอกจากช่วยเสริมสร้างให้เกิดความมั่นใจให้แก่ตนเองแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บุคลากรประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เนื่องจากทุกๆองค์กรนั้นย่อมมีความต้องการบุคลากรที่มีบุคลิกภาพที่ดี เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและเกิดความมั่นใจต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

การพัฒนาและทฤษฏีบุคลิกภาพ การเป็นผู้นำและสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาทักษะการทำงาน การติดต่อสื่อสารเพื่อการทำงาน เป็นทีม การดูแลรูปลักษณ์ การแต่งกาย การพัฒนาอารมณ์และจิตใจ การเพิ่มความมั่นใจและความกล้าแสดงออก มารยาทการเข้าสังคม การวิเคราะห์และประเมินตนเอง รวมทั้งวางแผนพัฒนาตนเอง จึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานและในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

3) วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายบุคลิกภาพและการพัฒนา บุคลิกภาพ ความจำเป็นที่ต้องพัฒนาบุคลิกภาพ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทฤษฎีบุคลิกภาพ และรู้จักนักทฤษฎี บุคลิกภาพที่มีแนวคิดด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคลิกภาพ          

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจประเด็นสำคัญระหว่างความหมายของผู้นำและภาวะผู้นำ มี ความรู้ความเข้าใจบุคลิกภาพในบทบาทการเป็นผู้นำในองค์กรปัจจุบัน         

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และมีเจตคติที่จะพัฒนากิริยามารยาทและอากัปกิริยาต่าง ๆ ที่ถูกต้องและเหมาะสมในการเข้าสังคม พร้อมเสริมสร้างบุคลิกภาพด้านรูปลักษณ์ และการแต่งกาย          

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อ พัฒนาบุคลิกภาพภายใน เพื่อนำไปสู่การมีบุคลิกภาพที่ดี          

6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพตนเอง มี ความสนใจในการวางแผนพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
  • พนักงานส่วนการบริการ
  • พนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กร
  • บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาทีมงาน
  • เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

-

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

-

เนื้อหาการอบรม

  1. การพัฒนาบุคลิกภาพ

– ความสำคัญของบุคลิกภาพ

– แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน และภายนอก

– Attitude: ทัศนคติ

2. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (Clothing)

– เทคนิคการแต่งกายให้ดูดี ข้อห้ามของการแต่งตัว

– การแต่งกายสำหรับโอกาสต่างๆ (ทางการ และไม่ทางการ)

3. ท่วงท่าอิริยาบถ (Pose)

–การวางท่าทาง การเดิน การยืน การนั่ง

– การสร้างบุคลิกภาพที่สง่างาม

– การสร้างความประทับใจจากบุคลิกภาพ

4. ทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication)

– เทคนิคการสนทนาเพื่อสร้างความประทับใจ

– เทคนิคการใช้คำพูด

– เทคนิคการใช้น้ำเสียง ภาษา ท่าทาง สายตา และสีหน้าในการสื่อสาร

5. หลักการเข้าสังคมอย่างมั่นใจ (Socialability)

– มารยาทและการวางตัวในสังคม

– เทคนิคการแนะนำตัว การใช้นามบัตร

– การเชิญ การตอบรับ และการปฏิเสธในงานต่างๆ

– มารยาทในการต้อนรับแขกผู้มาเยือน

– มารยาทการอยู่ใน ห้องประชุม ,โต๊ะอาหาร ,งานเลี้ยง , รถยนต์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-
loader