ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ (Thai Language and Culture for Foreigners)

  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
(Reccomment)
image description

Course Description


เอกสารประกอบหลักสูตร / Course Documentation


หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนนิยมเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหตุผล
สําคัญในการมาเรียนภาษาไทยเนื่องด้วยปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ต้องการประกอบอาชีพใน
ประเทศไทย เช่น อาจารย์สอนภาษาจีน มัคคุเทศก์ ทําธุรกิจกับคนไทย ฯลฯ นอกจากนี้ชาวจีนอีก
จํานวนหนึ่งเรียนภาษาไทยเพราะสนใจภาษาไทยอย่างแท้จริง ต้องการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย
เช่น ทําอาหารไทย รำไทย งานศิลปะไทย ประดิษฐ์ดอกไม้ ใบตอง

ดังนั้นสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ วิทยาลัยนานาชาติจึงได้จัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมไทย ให้กับชาวต่างชาติ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ 

2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาชาวต่างชาติได้พัฒนาทักษะภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีกับประเทศไทย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ชาวต่างชาติหรือผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่หนึ่ง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

-

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

-

เนื้อหาการอบรม

1. การฟัง-การพูดภาษาไทยเบื้องต้น

2. ศิลปะและวัฒนธรรมไทย (อาหารและการแสดงไทย)

3. การทัศนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-
loader