การมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติเพื่อสร้างอาชีพ

  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
(Reccomment)
image description

Course Description


เอกสารประกอบหลักสูตร / Course Documentation


หลักการและเหตุผล

การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่สมัยอดีต ซึ่งวัตถุดิบที่นำมาสกัดเป็นสีย้อมหาได้ง่ายในชุมชน เช่น ใบไม้ ดอกไม้ เปลือกไม้ และแก่นไม้ เป็นต้น ที่จะให้สีสันที่แตกต่างกันไป เหล่านี้ล้วนแต่ได้จากแหล่งที่สามารถสร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้ ดังนั้นจึงเป็นวิธีการที่ปลอดภัยและไม่เกิดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้สีสังเคราะห์ที่มีสารตั้งต้นเป็นสารเคมีอันตรายหลายชนิด ส่งผลให้สีย้อมสังเคราะห์มีความเป็นพิษ ซึ่งยากต่อการสลายตัวทางชีวภาพ อีกทั้งสินค้าที่ผลิตจากผ้าที่ย้อมด้วยสีธรรมชาตินั้นกำลังเป็นที่นิยมต่อคนทุกกลุ่ม เนื่องจากกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้สินค้าเป็นที่ต้องการต่อตลาดผู้บริโภคเป็นอย่างมาก และทำให้ราคาสินค้าประเภทนี้สูงมากขึ้นเรื่อยๆ ทางภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการมัดย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติเพื่อสร้างอาชีพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่บุคลากรในท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมอาชีพอิสระ และเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ บนพื้นฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้แก่บุคลากรในท้องถิ่น ส่งผลให้มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามนโยบายของภาครัฐอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพจากการมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ

(2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะเทคนิคการมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

(3) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สามารถพึ่งพาตนเองและสร้างรายได้จากการมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา วัยทำงาน ผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยการมัดผ้าเพื่อนำไปย้อมได้ หรือเป็นเจ้าของกิจการเกี่ยวกับการย้อมผ้าทั้งสีสังเคราะห์และสีธรรมชาติ

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

-

เนื้อหาการอบรม

1. ความรู้พื้นฐานและหลักการสกัดสีจากวัสดุทางธรรมชาติในท้องถิ่น

2. หลักการและวิธีการย้อมสีธรรมชาติ

3. เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าจากการมัดย้อมสีธรรมชาติ

4. ฝึกปฏิบัติมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ได้แก่ คราม ขมิ้น แก่นฝาง ครั่ง กากกาแฟและของเหลือทิ้งจากร้านกาแฟสด

5. การดูแลรักษาผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

6. แนวทางการพัฒนาผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติและต่อยอดสู่อาชีพ

7. ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

8. การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-
loader