ขนมไทยสำหรับงานมงคล

  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
(Reccomment)
image description

Course Description


เอกสารประกอบหลักสูตร / Course Documentation


หลักการและเหตุผล

ขนมไทย เป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทย นอกจากจะมีความงดงาม วิจิตร ละเอียดอ่อน พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการทำ ตั้งแต่วัตถุดิบ วิธีการทำที่ละเอียดอ่อน ทำให้มีรสชาติที่อร่อย และหอมกลิ่นพืชพรรณจากธรรมชาติและกลิ่นอบร่ำควันเทียน ทั้งนี้ขนมจัดเป็นอาหารที่คู่สำรับกับข้าวไทยในงานพิธีและงานมงคลต่าง ๆ มาตั้งแต่ครั้งโบราณ โดยใช้คำว่าสำรับกับข้าวคาว - หวาน อีกทั้งขนมแต่ละชนิดยังมีชื่อเรียกที่บ่งบอกถึงคุณค่าและแฝงไปด้วยความหมาย อันเป็นสิริมงคล ขนมมงคล หมายถึง ขนมไทยที่นำไปใช้ประกอบเครื่องคาวหวาน ถวายพระ เลี้ยงแขกในงานพิธีมงคลต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส งานบวช หรืองานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น การเลือกใช้ขนมในงานมงคลจะเลือกจากชื่อและความหมาย  ในปัจจุบันขนมไทยที่มีชื่อเป็นมงคลนั้นเป็นที่ต้องการสำหรับการประกอบพิธีมงคลต่างๆ เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ที่มีทักษะในการทำขนมมงคลได้น้อย ขนมบางชนิดขาดผู้ที่มีทักษะความสามารถในการทำ ดังนั้นจึงจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการทำขนมไทยสำหรับงานมงคล เพื่อให้เกิดการแพร่หลาย และสืบทอดอัตลักษณ์ด้านขนมไทยให้คงอยู่สืบไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติขนมไทยทที่นิยมในงานมงคล

          2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจความสำคัญของเอกลักษณ์ วัฒนธรรม และความหมายของขนมไทยมงคล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไป, ครูด้านการงานอาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

-

เนื้อหาการอบรม

ความเป็นมาของขนมไทย ลักษณะและประเภทขนมไทย วัตถุดิบ เครื่องปรุงชนิดต่างๆ เทคนิคและวิธีการประกอบขนมไทย การจัดและตกแต่ง การเสิร์ฟ การบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา การคิดต้นทุนและกำหนดราคาขายและการฝึกปฏิบัติขนมไทยมงคล 6 ชนิด ได้แก่ ขนมลูกชุบ ขนมทองเอก ขนมเสน่ห์จันทร์ ขนมฝอยทอง ขนมชั้นดอกกุหลาบ  ขนมปุยฝ้าย

         

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วสามารถเกิดทักษะในการทำขนมสำหรับงานมงคลต่างๆได้ รวมถึงสามารถประกอบอาชีพ และต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

loader