การอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R For Health Care 4.0

  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
(Reccomment)
image description

Course Description


เอกสารประกอบหลักสูตร / Course Documentation


หลักการและเหตุผล

แนวคิดการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research: R2R) เป็นแนวคิดการส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเรียนรู้และต่อยอดการพัฒนาคุณภาพโดยประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัย ผลที่ได้นอกจากการพัฒนาคุณภาพหลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัยที่น่าเชื่อถือแล้วยังส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นตามข้อกำหนดของหน่วยงานต้นสังกัดที่กำหนดให้รายงานการวิจัยและบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นเอกสารวิชาการเพื่อใช้ประเมินเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ในการนี้ทางภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดการอบรม ระยะสั้น เรื่อง“การอบรมเชิงปฏิบัติการ R2R For Health Care  4.0” เพื่อตอบสนองแนวคิดดังกล่าวข้างต้น

วัตถุประสงค์

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการทำวิจัยแบบ R2R เพื่อประกอบการขอเลื่อนตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษทุกสาขา)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพทุกสาขาที่สนใจในการทำวิจัยแบบ R2R  เพื่อประกอบการขอเลื่อนตำแหน่งนักวิชาการสาธารรสุขระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

        เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพทุกสาขา

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

       ไม่มี

เนื้อหาการอบรม

การอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับทราบวิธีการแสวงหาโจทย์วิจัยจากงานประจำทักษะการเขียนโครงร่างการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตลอดจนการเขียนผลการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ และร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย R2R

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จากงานประจำเพื่อใช้ประกอบการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

2. บทความวิชาการที่สามารถนำเสนอวารสารวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

loader