การประยุกต์ใช้งาน Internet of Things (IoT) ในชีวิตประจำวัน ## รุ่นที่ 1

 • star
 • star
 • star
 • star
 • star
(Reccomment)
image description

Course Description


เอกสารประกอบหลักสูตร / Course Documentation


หลักการและเหตุผล

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจได้รับความรู้ และทักษะในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี IoT ผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP8266 ในการเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานผ่านโปรแกรม Arduino IDE  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เรียนรู้ง่าย เหมาะสำหรับให้ผู้เข้าอบรม สามารถประยุกต์ใช้การสร้างและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ Blynk Application และยังสามารถใช้บูรณาการนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดประโยชน์ ต่อการดำรงชีวิตประจำวันได้

วัตถุประสงค์

1 เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้งาน IoT ในชิวิตประจำวันด้วย Blynk Application

2 เพื่อบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา วัยทำงาน  และนักศึกษาระดับ ป.ตรี และบุคคลทั่วไปที่สนใจทางด้าน Hardware

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา C

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

-

เนื้อหาการอบรม

 1. การตั้งค่า NodeMCU ESP8266
 2. การควบคุมขา Input / Output
 3. การสั่งงานให้โปรแกรมวนลูปทำซ้ำให้ไฟ LED วิ่ง
 4. การใช้ Analog OutPut PWM ควบคุมความสว่าง หรี่ไฟ หลอดไฟ LED
 5. การใช้สัญญาณ Analog Input ตัวต้านทานปรับค่าได้ตามแสง LDR
 6. การควบคุมเปิดปิดหลอดไฟ LED
 7. การ วัดอุณหภมูิและความชื้น ด้วย Sensor DHT11
 8. การติดต่อจอ LCD แบบ I2C
 9. การแสดงข้อความ และ ค่า Sensor ต่างๆออกจอ LCD 1602 แบบ I2C
 10. การใช้งานโมดูล Ultrasonic วัดระยะทาง
 11. การใช้งาน Arduino Analog Input ตัวต้านทานปรับค่าได้ ควบคุมการหมุนของ Servo
 12. การใช้งาน Blynk App
 13. การควบคุมหลอดไฟ LED ด้วย Blynk APP
 14. การรายงานอุณหภูมิและความชื้นด้วย Blynk APP
  หมายเหตุ: ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับชุด Arduino IoT ESP8266 Starter Kit จำนวน 1 ชุด  พร้อม Library และ Source code ฟรี...!!!!

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้อบรบสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับชุด Arduino IoT ESP8266 Starter Kit จำนวน 1 ชุด พร้อม Library และ Source code ฟรี...!!!!

loader