ดนตรีเยาวชน (CMRU Music Academy 2022)

 • star
 • star
 • star
 • star
 • star
(Reccomment)
image description

Course Description


เอกสารประกอบหลักสูตร / Course Documentation


หลักการและเหตุผล

การเรียนการสอนด้านดนตรี สิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้ด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเครื่องดนตรีให้  มีคุณภาพ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีองค์ความรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพ อีกทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจได้อย่างถูกต้อง ปัจจุบัน การเรียนดนตรีเพื่อประกอบเป็นวิชาชีพหลักได้รับความสนใจกันอย่างแพร่หลายในทุกภาคส่วน อีกทั้งมหาวิทยาลัยราชเชียงใหม่ ก็เป็นทางเลือกสำคัญในการผลิตบัณฑิตดนตรี

ดังนั้นทางสาขาวิชาฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ “ดนตรีเยาวชน (CMRU Academy)” เพื่อในนักศึกษาได้นำความรู้การปฏิบัติเครื่องดนตรี ที่ได้ศึกษานำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงให้กับผู้ที่ต้องการเรียนดนตรีในระดับเริ่มต้น  ในช่วงปิดภาคเรียน โดยทางทักสูตรได้เปิดสอนดนตรี ได้แก่ เปียโน กีตาร์ กีตาร์เบส เครื่องเป่าลมไม้ ทองเหลือง ขับร้อง และเครื่องสายตะวันตก ตลอดจนนักศึกษาได้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน และยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีแรงบรรดาลใจในการประกอบอาชีพทางด้านดนตรีอย่างจริงจัง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้การปฏิบัติเครื่องดนตรี ที่ได้ศึกษานำมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงให้กับผู้ที่ต้องการเรียนดนตรีในระดับเริ่มต้น  ในช่วงปิดภาคเรียน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- เด็กตั้งแต่อายุ 5-12 ขวบ คอร์สดนตรีสำหรับเด็กเล็ก  เน้นส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย (กล้ามเนื้อเล็ก) และด้านอารมณ์ ในขณะที่เด็กได้ปฏิบัติเด็กจะเกิดความเพลิดเพลินและสนุกสนาน  พร้อมกับพัฒนาทักษะในการปฏิบัติ เครื่องดนตรี, การอ่านโน้ตดนตรีสากล

เด็ก อายุ 13 - 19 ปี คอร์สที่มุ้งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการด้านดนตรีทุกมิติ  ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านการอ่านโน้ตสากล ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี เพื่อเป็นพื้นฐานต่อยอดในการเรียนดนตรีในระดับสูง รู้จักการใช้เวลาว่างเกิดป็นประโยชน์   อีกทั้งดนตรยังีเป็นกิจกรรมทางเลือกเพื่อไม่ให้เด็กไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ปกครองไม่พึงประสงค์ อีกทั้งยังผลักดันให้ผู้เรียนต่อยอดไปถึงการสอบวัดระดับความสามารถทางดนตรีต่อไป

- ผู้ใหญ่ อายุ 20 ปีขึ้นไป หลักสูตรดนตรีสำหรับผู้ใหญ่ ที่จะช่วยให้เรื่องของการเล่นเครื่องดนตรีนั้นเป็นเรื่องง่าย ๆ และยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสุนทรียะ ผ่อนคลายความเครียด เหนื่อยล้าจากการทำงาน ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรม พร้อมกับทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่ถูกวิธี กับบรรยากาศห้องเรียนที่น่าเรียน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 

 1. เด็กเล็กเปิดรับสมัครเด็กตั้งแต่อายุ 5-12 ขวบ
 2. เด็ก อายุ 13 - 19 ป
 3. ผู้ใหญ่ อายุ 20 ปีขึ้นไป

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

-

เนื้อหาการอบรม

คอร์สดนตรีสำหรับเด็กเล็กเปิดรับสมัครเด็กตั้งแต่อายุ 5-12 ขวบ คอร์สดนตรีสำหรับเด็กเล็ก  เน้นส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย (กล้ามเนื้อเล็ก) และด้านอารมณ์ ในขณะที่เด็กได้ปฏิบัติเด็กจะเกิดความเพลิดเพลินและสนุกสนาน  พร้อมกับพัฒนาทักษะในการปฏิบัติ เครื่องดนตรี, การอ่านโน้ตดนตรีสากล

 คอร์สดนตรีสำหรับเด็ก อายุ 13 - 19 ปี คอร์สที่มุ้งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการด้านดนตรีทุกมิติ  ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านการอ่านโน้ตสากล ทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรี เพื่อเป็นพื้นฐานต่อยอดในการเรียนดนตรีในระดับสูง รู้จักการใช้เวลาว่างเกิดป็นประโยชน์   อีกทั้งดนตรยังีเป็นกิจกรรมทางเลือกเพื่อไม่ให้เด็กไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ปกครองไม่พึงประสงค์ อีกทั้งยังผลักดันให้ผู้เรียนต่อยอดไปถึงการสอบวัดระดับความสามารถทางดนตรีต่อไป

คอร์สดนตรีสำหรับผู้ใหญ่ อายุ 20 ปีขึ้นไป มีหลักสูตรดนตรีสำหรับผู้ใหญ่ ที่จะช่วยให้เรื่องของการเล่นเครื่องดนตรีนั้นเป็นเรื่องง่าย ๆ และยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดสุนทรียะ ผ่อนคลายความเครียด เหนื่อยล้าจากการทำงาน ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรม พร้อมกับทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลที่ถูกวิธี กับบรรยากาศห้องเรียนที่น่าเรียน

เครื่องดนตรีและคอร์สที่เปิดสอน

 1. เปียนโน
 2. ไวโอลิน (เครื่องสายตะวันตก)
 3. กีต้าร์ / อูคูเลเล่
 4. เครื่องเป่า
 5. เทคนิคการร้องเพลงเบื้องต้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเรียนแบบตัวต่อตัว เรียนวันละ 1 ชั่วโมง 30 นาที ทุกวันเสาร์ เป็นเวลา 10 สัปดาห์ สามารถเลือกเรียนได้ 4 ช่วงเวลา ดังนี้

 • เสาร์เช้า 09.00 - 10.30 น.
 • เสาร์เช้า 11.00 - 12.30 น.
 • เสาร์บ่าย 13.00 - 14.30 น.
 • เสาร์บ่าย 15.00 - 16.30 น.
loader