การพัฒนาการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ PLC

  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
(Reccomment)
image description

Course Description


เอกสารประกอบหลักสูตร / Course Documentation


หลักการและเหตุผล

วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  ระบุว่าคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 โดย เป้าหมายและตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้พัฒนาระบบการพัฒนาวิชาชีพของครูในสถานศึกษาด้วยการส่งเสริมให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ Professional Learning Community (PLC) เพื่อให้ครูเกิด สังคมการเรียนรู้ในการพัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนในสถานศึกษาและระหว่างสถานศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างสังคมครูที่เข้มแข็งในการพัฒนาตนเองและนักเรียนให้เต็มศักยภาพ

          ปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนทุกระดับต่างมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ลงมือปฏิบัติ สร้างองค์ความรู้และผลผลิตได้ด้วยตนเอง โดยทั้งผู้เรียนและผู้สอนต้องร่วมมือกันดำเนินการตามแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning ดังนั้นจึงเล็งเห็นว่า การจัดทำโครงการฝึกอบรมในหลักสูตร การพัฒนาการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ PLC จะเป็นวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลตามแผนการศึกษาแห่งชาติ

3) วัตถุประสงค์

 (1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรู้แบบ Active Learning  โดยใช้กระบวนการ PLC

(2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนแบบ Active Learning การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยุคประเทศไทย 4.0 และกระบวนการ PLC  

(3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ PLC 

(4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

 (1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนรู้แบบ Active Learning  โดยใช้กระบวนการ PLC

(2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนแบบ Active Learning การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ยุคประเทศไทย 4.0 และกระบวนการ PLC  

(3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ PLC 

(4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่รับผิดชอบ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

ระยะที่  1  อบรมเชิงปฏิบัติการ

ระยะที่  2  การนิเทศติดตามผล

ระยะที่  3  จัดนิทรรศการแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย

เนื้อหาการอบรม

(1) การเรียนรู้แบบ Active Learning การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และยุคประเทศไทย 4.0

(2) กระบวนการ PLC

(3) การออกแบบและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC

(4) การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้หลักสูตรอบรมการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ PLC

          2. ผู้เข้าอบรมได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ PLC

          3. ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการออกแบบและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning

          4. ผู้เข้าอบรมได้ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

          5. ผู้เข้าอบรมมีเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ

loader