YouTuber Kids

  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
(Reccomment)
image description

Course Description


เอกสารประกอบหลักสูตร / Course Documentation


หลักการและเหตุผล

สื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ทั้งการติดต่อสื่อการ รวมถึงการเสพสื่อบันเทิงต่าง ๆ จากการสำรวจของภาคเอกชนพบว่า เยาวชนไทยใช้เวลากับหน้าจอโทรศัพท์และใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง 3 ชั่วโมง โดยแพทย์หญิงจิราภรณ์ อรุณากูร กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มองว่า เยาวชนในยุค Gen-Z เติบโตมาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีและเรียนรู้ได้เร็ว ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนเว็บไซต์ และสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาการติดสื่อออนไลน์ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้จากปัญหาดังกล่าว การจัดอบรมระยะสั้นหลักสูตร YouTuber Kids จึงเป็นการช่วยเยาวชนให้หันมาสนใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทางที่สร้างสรรค์ ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่บนสื่อ YouTube อีกทั้งเป็นการช่วยให้เยาวชนได้รู้จักตนเองว่าชอบการ YouTube หรือไม่ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาศักยภาพเพิ่มความสามารของตนให้ประสบความสำเร็จและสร้างรายได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังอบรมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง พรบ.คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นความรู้ป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ

วัตถุประสงค์

1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็น YouTuber Kids

2 สร้างแรงบันดาลใจในการเป็น YouTubers Kids

3 มีทักษะในการผลิตสื่อและเผยแพร่เนื้อหา (Content) ที่สร้างสรรค์บน YouTube ได้จริง

4 เพื่อให้เยาวชนมีแนวทางในการหารายได้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เยาวชนอายุระหว่าง 13 – 15 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เยาวชนที่สนใจการเป็น YouTuber

หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง

 

เนื้อหาการอบรม

1 หลักการทำงานของ YouTuber

2 การสร้างสรรค์เนื้อหา (Content) สำหรับ YouTuber Kids (Workshop)

      -    เทคนิคการออกแบบและผลิตเนื้อหา (Content) สำหรับ YouTube
      -    การตัดต่อคลิปวีดีโอ และการตรวจสอบคุณภาพของวีดีโอ ทั้งภาพและเสียง

3 การอัพโหลดเนื้อหาขึ้นบน YouTube

4 ความรู้ความเข้าใจเรื่อง พรบ. คอมพิวเตอร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

                                                         

loader